JONGSTE EDITIE NEN 1010 VAN KRACHT BIJ BOUWBESLUIT

 In Geen categorie

13-01-2017 Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 – inclusief de aanvullingen van 2016 – definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012

TOCH ANDERS

De minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok paste op 23 december 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 aan met betrekking tot een aantal normen, waaronder de elektrotechnische laagspanningsnorm NEN 1010. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken de norm NEN 1010 van 2015 met de aanvullingen van 2016 dient te worden gehanteerd. Deze keer echter is de aanwijzing in het Bouwbesluit anders geformuleerd dan voorheen. Waar eerder een aantal bepalingen uit de norm expliciet werden uitgesloten, wordt nu gesteld dat alle bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid van elektrische installaties van toepassing zijn.

NEN TRAININGEN AANGEPAST

Een juiste interpretatie van de aanwijzing vraagt hierdoor de nodige uitleg. De training ‘Wijzigingen NEN 1010’ van NEN is daarom volledig in lijn gebracht met de nieuwe vergunningseisen van het Bouwbesluit.

DE WONINGWET

Het besluit de Regeling Bouwbesluit 2012 aan te passen werd in de Staatscourant van 29 december samengevat als volgt geformuleerd. Gelet op artikel 1a derde lid van de Woningwet, en artikel 1.5 eerste en derde lid van het Bouwbesluit 2012, wordt de Regeling Bouwbesluit 2012 als volgt gewijzigd:

Na artikel 5.1 is ingevoegd het artikel 5.1a NEN 1010. Daarin staat dat ‘bij de toepassing van NEN 1010 alleen die onderdelen van toepassing zijn, die technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevatten voor een voorziening voor elektriciteit’.

OPB EN VNG STEMMEN IN

De in deze wijzigingsregeling opgenomen normen zijn voorgelegd aan de Juridisch Technische Commissie (JTC) van het Overlegplatform bouwregelgeving (OPB). Deze commissie stemt hiermee in. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven in te stemmen met de inhoud van deze wijzigingsregeling. Deze bepalingen zijn verenigbaar met het vrije verkeer van goederen. En ze zijn evenredig en waar nodig voorzien van een gelijkwaardigheidsbepaling, met het oog op de wederzijdse erkenning volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

ALLEEN VEILIGHEID

In de toelichting bij de wijziging staat verder onder meer dat: ‘in NEN 1010 meer is opgenomen dan nodig is voor de toepassing van artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012. Eerder bevatte artikel 5.1 een uitgebreide opsomming waarin werd aangegeven welke onderdelen bij toepassing van NEN 1010 buiten beschouwing mochten worden gelaten. Met de wijziging van de opzet van artikel 5.1 (voortaan aangeduid als artikel 5.1a) is bepaald dat NEN 1010 alleen van toepassing is, ‘voor zover het gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk, die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid’.

NIET VAN TOEPASSING

Dit betekent dat onderdelen van NEN 1010 die geen betrekking hebben op veiligheid – ‘maar meer op bijvoorbeeld de bruikbaarheid’ – niet van toepassing zijn in het kader van het Bouwbesluit. Hetzelfde geldt voor voorschriften voor installaties buiten bouwwerken.

Bij dit alles wordt aangegeven dat ‘de voorliggende wijziging op zich geen inhoudelijk effect heeft. Maar dat het voordeel is, dat nu de norm is gewijzigd het niet nodig is de opsomming van de onderdelen die buiten beschouwing mogen blijven op die wijziging aan te passen.’
De inwerkingtreding vindt plaats met ingang van 1 januari 2017.

Bron: www.nen.nl

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search