WAAROM CERTIFICEREN?

Wanneer je een gecertificeerd bedrijf bent heb je een streepje voor. Het belang van certificeren neemt toe als gevolg van:

  • deregulering: certificatieregelingen nemen de plaats in van gedetailleerde eisen in de wet;
  • meer concurrentie: bedrijven zullen zich moeten onderscheiden van hun concurrenten;
  • meer aanbod: met een certificaat is kwaliteit voor afnemers duidelijk herkenbaar;
  • kostenefficiency: certificatie stelt bedrijven hun staat hun processen efficiënter en effectiever te organiseren.

Voordelen voor certificaathouders

Steeds meer overheden en opdrachtgevers zien het voordeel van certificering. Op beleidsterreinen als duurzame energie en legionellapreventie zet de overheid certificatie inmiddels in als instrument om een bepaalde kwaliteit te borgen. Door steeds meer te sturen op eindresultaat en -prestaties erkennen ook steeds meer opdrachtgevers certificatieregelingen als referentie om in (prestatie)bestekken naar te verwijzen en zo de gewenste kwaliteit zeker te stellen.

Voordelen voor bedrijven

Het op producten, processen of diensten mogen voeren van certificaten heeft voor (bouw- en installatie-)bedrijven grote voordelen. Zij kunnen:

  • opdrachtgevers en gemeenten garanderen dat hun ontwerpen en installaties, beheersactiviteiten of diensten voldoen aan de wettelijke eisen in het Bouwbesluit en andere relevante wetgeving;
  • zich presenteren als een bedrijf dat producten en diensten levert met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding;
  • de interne werkprocessen beter beheersen waardoor faalkosten tot een minimum worden beperkt.

Voordelen voor opdrachtgevers

Met het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf of het kopen van producten of diensten die onder certificaat worden geleverd kunnen opdrachtgevers in de bouw- en installatiesector:

  • er zeker van zijn dat een product of dienst in zijn toepassing de gevraagde kwaliteit heeft;
  • er op vertrouwen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan;
  • aantonen dat zij het maximale hebben gedaan om te voldoen aan algemeen gestelde zorgplichten die steeds vaker in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Voordelen voor particulieren

Particulieren kunnen er zeker van zijn dat zij bij gecertificeerde bedrijven een product of dienst geleverd krijgen welke voldoet aan alle wettelijke eisen.

Opleidingen Zonnestroom

Vanaf 2013 kunnen onderwijs- en exameninstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor opleidingen en examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. instalQ – KvINL is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat o.a. om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens.

Gerechtvaardigd vertrouwen in opleiding en examen
Met de accreditatie van de opleidingen en examens komt de Nederlandse overheid tegemoet aan de Europese eisen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Een accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in de opleiding en het examen. De erkenning toont aan dat een opleiding/examen conform de actuele wet- en regelgeving is opgebouwd en het juiste kwaliteitsniveau (conform de vastgestelde eindtermen) heeft. Daarbij is de cursist optimaal voorbereid op een examen voor een bewijs van vakbekwaamheid in een van de RES-technieken. Het examen wordt op een correcte wijze afgenomen en georganiseerd.

RVO.NL en instalQ – KvINL
De eisen waaraan een opleiding of examen moet voldoen, zijn opgesteld door instalQ – KvINL in samenwerking met RVO.NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van instalQ-  KvINL. Geaccrediteerde opleidingen en examens komen in het QBISnl (http://www.qbisnl.nl), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven en vakbekwame personen uit de installatiebranche opgenomen.

Start typing and press Enter to search